fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boulderstation Enschede

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. Boulderstation is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Goolkatenweg 65 te Enschede, statutair gevestigd te Enschede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90412761. Hierna te noemen de Boulderhal.
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen, die van de omschreven sportaccommodatie gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruikmaken van de aangeboden sportfaciliteiten.Actieve bezoekers dienen verplicht ingeschreven te staan in het ledenbestand van de Boulderhal, voordat zij gebruik mogen maken van de sportfaciliteiten.

 

Artikel 2 | Veiligheid 

 1. Bezoekers zijn verplicht bij het betreden van de sportaccommodatie van de Boulderhal zich op de hoogte te stellen van algemene voorwaarden, de huisregels en de veiligheidsregels van de Boulderhal welke online te raadplegen zijn en/of zich bevinden in de directe nabijheid van de balie. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan is de bezoeker verplicht duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken. 
 2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
  De veiligheidsregels staan omschreven in het ‘huisreglement boulderen’.
 4. De algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsregels zijn van toepassing op elk bezoek en elke deelname van de actieve bezoeker aan de Boulderhal.

 

Artikel 3 | Toegang 

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten registreert zich elektronisch bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren. De actieve bezoeker ontvangt elektronisch een bevestiging van de inschrijving.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich bij elk bezoek, voor aanvang van de sportactiviteiten, bij de balie, zij het door de ledenpas te scannen bij de balie of zich te melden bij een medewerker. 
 3. Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij de Boulderhal..
 4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de sportfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
 5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar, tenzij in uitzonderlijke gevallen anders is afgesproken met het personeel van de Boulderhal.
 6. Actieve bezoekers, die de leeftijd van 18 nog niet hebben bereikt, hebben voor deelname aan alle activiteiten de schriftelijke toestemming van een ouder/verzorger nodig. De ouder/verzorger van de actieve bezoeker zal zich op de hoogte stellen van de huisregels, de algemene voorwaarden en de specifieke regels, die gelden bij de Boulderhal, per leeftijdscategorie en dat de minderjarige actieve bezoeker zich houdt aan de huisregels en veiligheidsregels van de Boulderhal.
 7. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren. 

 

Artikel 4 | Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij de Boulderhal wordt aangegaan voor de minimumduur van 3 maanden. Daarna is het lidmaatschap elke maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Een lidmaatschap gaat in op het moment van afsluiten en wordt maandelijks, zonder vooraankondiging, geïncasseerd bij ingang van een nieuwe maand.
 3. Wanneer automatische incasso van het lidmaatschapsgeld niet mogelijk is, heeft de Boulderhal het recht het lid de toegang tot de Boulderhal te ontzeggen totdat het lidmaatschapsgeld tot die periode volledig is voldaan.
 4. De Boulderhal mag periodiek een prijswijziging door voeren na een tijdig voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 5 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van de Boulderhal niet houden aan de algemene voorwaarden, huisregels, veiligheidsregels en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond worden verwijderd. Bij herhaling kan de Boulderhal besluiten tot volledige toekomstige uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps­- of toegangsgelden.
 2. Voor de schade die zowel direct of indirect ontstaat door de gedragingen zoals genoemd in vorig lid van de bezoeker, is de bezoeker aansprakelijk.

 

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

 1. De Boulderhal is nooit aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de sportaccommodatie.
 2. De Boulderhal is niet aansprakelijk voor schade die de bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies uit de kluisjes.
 3. Evenmin is de Boulderhal aansprakelijk voor schade van, of toegebracht door, bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 4. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden, huisregels en/of veiligheidsregels leiden tot enige aansprakelijkheid van de Boulderhal. 
 5. Personeelsleden van de Boulderhal houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat de Boulderhal geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 6. De Boulderhal aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door de Boulderhal geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan de Boulderhal kan worden toegerekend.
 7. De Boulderhal levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; de Boulderhal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 8. Indien de Boulderhal op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van de Boulderhal is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van de Boulderhal niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van de Boulderhal, is de aansprakelijkheid van de Boulderhal beperkt tot maximaal €10.000 per gebeurtenis. Door toegang tot de Boulderhal of deelname aan evenementen van de Boulderhal verklaart bezoeker cq deelnemer deze regeling te accepteren en te accorderen.
 9. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk.

 

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering of wijziging van een boeking binnen 4 dagen voor aanvang van de boeking, mag de Boulderhal de volledige prijs van de oorspronkelijke boeking in rekening brengen. Dit geldt ook voor cursussen.

 

Artikel 8 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van publicatie. De Boulderhal is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.